خبرها

اخبار

خبرها

 (ncbi) مرکز باکتری در
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ثبت بخشی از توالی ژنوم 3 باکتری بومی ایران در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی آمریکا (ncbi)