خبرها

اخبار

خبرها

 خراسان سرپرست انتصاب جهاددانشگاهی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی استان خراسان شمالی