خبرها

اخبار

خبرها

 شمالی جهاددانشگاهی سرپرست انتصاب
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی استان خراسان شمالی