خبرها

اخبار

خبرها

 سازمان شریف نشست اسلامی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نشست هم اندیشی پیرامون سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد