خبرها

اخبار

خبرها

 از کنیم/ جهاددانشگاهی این
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • در خودکفایی کشور می‌توانیم به جهاددانشگاهی تکیه کنیم/ لزوم استفاده از محصولات این نهاد توسط دستگاه‌های اجرایی